Služby

Níže si dovolujeme vyjmenovat nejběžnější a nejfrekventovanější okruhy právních služeb, které Vám v rámci naší praxe můžeme poskytnout. Vzhledem k rozsahu právního systému a rozmanitosti situací, které sebou život přináší, nelze přirozeně obsáhnout úplně vše.

I pokud jste tedy mezi nimi neobjevili konkrétní pojmenování Vašich potřeb, neváhejte nás přesto kontaktovat a popsat Váš požadavek či problém.

Pokud se na nás nový klient obrátí, po seznámení s obsahem jeho problému, zhodnotíme jeho možnosti a nabídneme způsob jeho právní ochrany, přičemž dbáme jak na klientovu ochranu, tak i na finančně efektivní způsob hájení jeho práv.

Termíny jednání přizpůsobíme Vašim potřebám. Stejně tak můžete počítat s poskytnutím informací ve formě, pochopitelné i pro osoby bez právní kvalifikace.

Právní služby:

 • právní porady, konzultace
 • zpracování smluvní dokumentace – sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv a dohod
 • vypracování právních analýz, stanovisek a dalších dokumentů dle potřeb klienta
 • sepis žalob a různých podání
 • právní zastupování v soudních i mimosoudních sporech
 • vymáhání pohledávek
 • jednání s úřady, právní zastupování v řízení před nimi
 • jednání jménem klienta s protistranou
 • advokátní úschovy

V případě potřeby je možno při vyřizování služby komunikovat v anglickém a německém jazyce.

Našimi obory jsou zejména:

Občanské právo

 • ochrana osobnosti
 • spolky, nadace a ústavy (zakládání, řešení vztahů)
 • rodinné právo *
 • pracovní právo *
 • vlastnické,spoluvlastnické vztahy včetně bytového spoluvlastnictví (společenství vlastníků jednotek - zakládání, řešení vztahů, smlouvy o výstavbě, smlouvy o převodech jednotek, prohlášení vlastníka a jeho změny apod.
 • závazkové právo – vznik, změna, zajištění a zánik závazků, vymáhání pohledávek, převody nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy..)
 • sepisovaní a analýza smluv – sepis veškerých smluvních typů dle občanského zákoníku včetně smluv nepojmenovaných reflektujících individuální potřeby klientů spory ze způsobené majetkové a nemajetkové újmy, bezdůvodné obohacení
* Rodinné právo
 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • právní služby při sporech o výživné, úpravu práv k nezletilým dětem
 • zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného, vypracování všech potřebných dohod)
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
* Pracovní právo
 • vznik pracovního poměru (právní pomoc při uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
 • změna a skončení pracovního poměru (právní pomoc při skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance, uplynutím času, zrušením ve zkušební době, okamžitým zrušením; povinnost zaměstnavatele zaplatit odstupné, vydat pracovní posudek, vydat potvrzení o zaměstnání)
 • neplatné rozvázání pracovního poměru (uplatnění nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, sepsání a podání žaloba dalších podání; včetně zastoupení v řízení před soudem)

Obchodní právo – právo obchodních korporací a družstev

 • zakládání všech druhů obchodních korporací (kompletní právní pomoc včetně zastupování u notáře, živnostenského úřadu a v rejstříkovém řízení u příslušného soudu)
 • provádění jakýchkoliv změn v obchodních korporacích vč. zastupování u notáře a v rejstříkovém řízení
 • právní poradenství v otázkách vnitřních poměrů korporací, postavení a odpovědnosti statutárních orgánů, práv a povinností společníků, sepis smluv o výkonu funkce jednatele
 • organizace a řízení valných hromad, příprava rozhodnutí společníků či usnesení valných hromad
 • smlouvy o převodu obchodního podílu
 • přeměny obchodních korporací
 • závazkové právo - příprava smluv pro obchodní praxi
 • likvidace obchodních korporací
 • směnečné právo
 • zápis ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví

Insolvenční právo

 • sepis insolvenčních návrhů
 • oddlužení fyzických osob
 • zastoupení klienta v insolvenčním řízení, a to jak klienta úpadce (dlužníka), tak klienta věřitele
 • zastupování klientů ve věřitelských výborech
 • zastupování klientů v incidenčních sporech
 • poradenství společnostem ohroženým úpadkem
 • pomoc při restrukturalizaci

Trestní právo

 • trestní oznámení (sepsání a podání podnětu k prošetření, zda nedošlo k spáchání trestného činu, návrhu na zahájení trestního stíhání)
 • právní pomoc advokáta v trestním řízení (účast na přípravném řízení vyšetřovacího orgánu (Policie České republiky), právní pomoc při podání vysvětlení osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, svědkům
 • zastupování obviněného v trestním řízení (obhajoba)
 • zastupování poškozeného v trestním řízení

Správní právo

 • stavební právo od fáze územního plánování přes územní, stavební a jiná obdobná správní řízení
 • zastupování klientů v dalších správních řízeních, včetně soudního přezkumu správních rozhodnutí ve správním soudnictví, příp. i v soudnictví ústavním.

Exekuční právo

 • sepis exekučního návrhu a zastoupení v exekučním řízení
 • součinnost s exekutorem v průběhu exekučního řízení
 • zastoupení ve sporech v souvislosti s exekučním řízením, jak věřitele, tak dlužníka
 • sepis návrhů na zastavení exekučního řízení
 • sepis vylučovací žaloby